KLUBBEN / OM KLUBBEN

Kartdata
Kartdata ©2018 Google
KartdataKartdata ©2018 Google
Kartdata ©2018 Google
Kart
Satellitt

om klubben

Klubbnavn Rotaryklubb ble etablert i 1980
Charterklubb er Drammen Syd  Rotary Klubb.
Klubben har pr. 1. juli 2015 28 medlemmer.       

 

Konnerud Rotary Klubbs historie.

Charter-prosessen

Konnerud Rotary Klubb ble stiftet 3. mars 1980. Da fikk klubben sitt «Charterbrev» av Rotary International og ble en offisiell og virkelig rotaryklubb i distrikt 2310. Forberedelsene startet imidlertid flere måneder tidligere, noe som er godt beskrevet i en kort meddelelse skrevet av de to stifterne, Sigurd Moland og Eivind Bjerknes, til klubbens 15 års jubileum:

«Det er 15 år siden Konnerud Rotary Klubb ble startet, og det kan være av en viss interesse å se litt på hvordan vi kom i gang. På et besøk i Drammen Syd Rotary Klubb av guvernøren, som den gang var Kåre Blystad, ble men enige om å se på mulighetene for å danne en Rotaryklubb på Konnerud. Bydelen var i sterk ekspansjon, men manglet nesten totalt arbeidsplasser. Derved kunne en ikke benytte seg av 50/50 prosentregelen – som innebar at halvparten av medlemmene måtte ha sitt virke i området.

Steinar Reitan ble guvernørens spesielle representant og Sigurd Moland hans hjelper og sekretær. Vi ble av guvernøren gitt tillatelse til å få Eivind Bjerknes i teamet. Bjerknes har stor personalkjennskap i distriktet.

Vi fikk etterhvert en kjerne av menn som var villige til å gå i bresjen i forbindelse med etableringen. De første møtene ble holdt på Calif Skofabrikk på Gulskogen, hvor følgende deltok: Bjørn Husmoen, Finn Pryser, Kjell Nordal, Ottar Moe, Arild Sønstrød, Brynjulf Aarum – og fra Drammen Syd Steinar Reitan, Eivind Bjerknes og Steinar Moland. Programmet for de første møtene var 10 minutter Rotary, og for øvrig samtaler om opplegget i forbindelse med søknaden om Charter fra Rotary International. Veien til Gulskogen ble etter hvert noe lang, og en fikk leie Sanitetshuset som en foreløpig ordning.

Etterhvert fikk vi de nødvendige 20 medlemmene, og søknaden ble sendt til USA den 4. februar 1980. Vi som er igjen fra komiteen i 1979/1980 vil gjerne gratulere med jubileet og takke for mange hyggestunder i Konnerud Rotary Klubb.

Drammen 16/2 1980.
Eivind Bjerknes & Sigurd Moland»

Sigurd Moland, Eivind Bjerknes og Steinar Moland var altså Konnerud Rotary Klubbs grunnleggere og Drammen Syd Rotary Klubb er vår fadder klubb. Det kan fortelles mye fra stiftelsestiden, og det var en lærerik tid for de som var med. Det ble god innføring i Rotarys organisasjon og organisasjonens funksjon i Norge og Internasjonalt. Likevel var hovedfokus på det å skaffe medlemmer nok til charterprosessen. Datoen for charterseremonien var bestemt, og det måtte 20 navngitte medlemmer til for å sende chartersøknaden til Rotary International. Stor innsats ble utvist for å verve medlemmer, ikke minst fra de lokale medlemsaspirantene. Tidlig på året i 1980 var de 20 navnene klare, og chartersøknaden ble sendt. Alle på lista var nok ikke like entusiastiske, men de 20 medlemmene ble godkjent i USA, og flokken av chartermedlemmer var etablert. Bjørn Husemoen ble klubbens første president. Stiftelsesseremonien fant sted i Børsens lokaler sammen med Drammen Syd Rotary Klubbs 25 års jubileum. Alle 20 medlemmene fra Konnerud møtte ikke opp til stiftelsesfesten, noe som ble bemerket i muntre ordelag under seremonien; men vi var 13 «edsvorne menn» som alle feiret begivenheten og  med Charterdiplomet dro hjem til Konnerud, noe sent på natten, klare for innsats og stor tro på et rikt rotaryliv i bydelen.

De første årene

Møtelokalet den første tiden var i Sanitetsforeningens hus i Malmveien på Konnerud. Dette lokalet var lite og upraktisk og hadde knapt plass til 20 personer. Målet var å  bli 30 medlemmer ved utgangen av stiftelsesåret, noe som innbar at møtelokalet var for lite.

Chartertidspunktet var i en periode med stor utvikling på konnerud. Det var stor tilflytting, og bydelen vokste raskt. Man begynte å ane at Konnerud ville bli en av de store bydelene i Drammen. Dette var positivt på mange måter, også for rekrutteringen av nye medlemmer til klubben. Mangel på egnede møtelokaler gjorde det vanskelig å vokse. Interessen blant medlemmene var stor og frammøteprosenten lå jamt på 69/70%. Det første guvernørbesøket i klubben tidlig i 1981 ble en verdig sammenkomst og en stor opplevelse for medlemmene. Det var musikalsk underholdning, sang og dans og en inspirerende og staut guvernør fra Hadeland. Fremmøte var nær 100%, våre koner og kjærester var med, og festen fant sted i Konnerud Idrettslags lokaler på Sletta. Det var mange innflyttere på Konnerud, også blant medlemmene, og alle følte nok et behov for å bli kjent med andre og søke vertskap. For guvernøren var det også et minneverdig besøk. Han ga uttrykk for at han aldri hadde opplevd maken til guvernørbesøk i noen klubb.

Sommeren 1981 hadde Konnerud Rotaryklubb 27 medlemmer etter en avgang på 5 og en tilgang på 12 siden stiftelsesdatoen. Problemet med for lite møtelokale ble stadig mer prekært. Selv om klubbtjenesten  var meget aktiv våren 1982, så man tendenser til stagnasjon av interesse og entusiasme i klubben, og styret forsto at det var nødvendig med et større og mer egnet klubblokale. Forslag om å finne noe i byen ble raskt nedstemt, og man samlet seg om å leie hos Konnerud Idrettslag i klubbhuset på Sletta. I rotaryåret 1982/1983 tok aktiviteten seg opp igjen i klubben under Kjell Nordahl som president. Møtelokalet på Sletta viste seg imidlertid etter hvert som uegnet, og allerede høsten 1983 flyttet klubben til «Bernåsvillaen», hvor vi fortsatt har vårt tilhold. Bernåsvillaen var kjøpt og overtatt av Konnerud Speidergruppe. Speiderne hadde under spesielle betingelser fått overta villaen fra Drammen Kommune, og de faktisk reddet huset fra å bli revet. De sikret også møtelokaler for andre lag og foreninger på Konnerud, noe som var ettertraktet av mange, også  av Konnerud Rotary Klubb.

Klubbens økonomi hadde vært stram hele tiden siden stiftelsen og med medlemskontingenten som eneste inntektskilde var utsiktene for bedring begrenset. Det var nødvendig å sette «tæring etter næring» for å komme litt ovenpå økonomisk.

 «Konnerudguiden» ble løsningen og første trykte utgave så dagens lys i 1984. Det riktige navnet var «Fritid på Konnerud» og innholdet var oversikt over hva Konnerud hadde å by på av fritidsaktiviteter for folk i bydelen. Det var informasjon om foreningsliv og klubbaktiviteter av mange slag og turforslag for markaturer både sommer og vinter – med løypekart og gode stedsbeskrivelser. Guiden inneholder også utdrag av Konneruds historie og orientering om natur og geologi. Mange ble overrasket over hvor mye Konnerud hadde å by på. «Konnerudguiden» kom tydeligvis på riktig tidspunkt for interessen var stor både blant folk på Konnerud og også ellers i Drammen. Den ble gitt gratis til alle husstander på Konnerud og klubbens inntekter kom i form av betalt annonsering i guiden. I klubbens femte år kunne vi således overrekke en sjekk på kr. 5000 til Sørvangen Arbeidssenter for psykisk utviklingshemmede. Enda hadde vi penger til  overs til eget bruk i klubben. Konnerudguiden engasjerte hele klubben og må anses som en svært samfunnsnyttig aktivitet for klubben.

Ved 5 års jubileumet hadde klubben 25 medlemmer, og vi begynte å bli en etablert klubb med fastere rutiner. I årene som fulgte engasjerte man seg på et bredt spekter av aktiviteter. Klubben hjalp skoleverket i yrkesveiledning for elever i ungdomsskolen, markedsføring av Sørvangen Arbeidssenter rundt i distriktet og deltok aktivt i opprydding langs veiene på Konnerud og på badeplassen ved Stordammen. I flere år arrangerte klubben opprydningsaksjonene. «Konnerudrusken» ble navnet på aksjonen og både Drammen Kommune og skoleungdom på Konnerud var med på søppelplukking i tidlige vår og sommermåneder. Vårt medlem Arve Larsen som også drev restauranten «Dickens» var leder for «Konnerudrusken», og pizza og mineralvann ble alltid servert på Dickens når jobben var gjort.

Internasjonal ungdomsutveksling

Internasjonal ungdomsutveksling er en prioritert aktivitet for Rotary. Konnerud Rotary kom allerede i 1983 med i dette arbeidet. Utveksling av ungdom mellom Nord Amerika og Norge var det vanligste på den tiden, men også andre land kom etter hvert med. Mang en ungdom fra Drammenområdet fikk reise til andre land og fant rike opplevelser og varig vennskap hos utenlandske familier og ungdom. På samme måte ble familier og ungdom i Drammensområdet vertskap og venner med utenlandsk ungdom. Utveksling på denne måten er meget verdifullt og bidrar til å spre kunnskap og forståelse mellom unge mennesker. Nye og gode vennskap over landegrensene kan vare livet ut for mange. Dette er også å betrakte som fredsarbeid og bidrar dermed til en viktig del av det internasjonale formålet med Rotary. Flere av klubbens medlemmer har vært involvert i ungdomsutvekslingen. Spesielt bør nevnes Emilie og Ottar Mo og Aud og Jan Torgersen. Familien Mo for sin innsats i 1980-årene og familien Torgersen på 2000-tallet.

1980-/1990-årene

På slutten av 1980-årene kom klubben igjen i en periode med svak økonomi. Dette skjer når man ikke sørger for ekstrainntekter i tillegg til medlemskontingenten. Pengene fra første utgave av Konnerudguiden var oppbrukt. Styret hevet medlemskontingenten flere ganger, men midlene strakk likevel ikke til. Den omfattende ungdomsutvekslingen hadde mye av skylden for dette. I 1986 besluttet styret å gi ut en ny utgave av Konnerudguiden «Fritid på Konnerud», og ganske samtidig begynte men også å arrangere Bingokvelder hvor også medlemmenes ledsagere deltok. Alt dette skulle bringe mer penger i klubbkassa.

«BingoGeneral» var Brynjulf Aarum. Han var også initiativtaker til bingokveldene, og på en morsom og underholdende måte gjorde han disse kveldene til rene festaftener som ble svært populære.

Andre utgave av Konnerudguiden kom ut i 1989. Bjørn Husmoen og ikke minst Erik Bjørløw-Larsen var hovedmennene bak utgivelsen. Denne utgaven ble også godt mottatt og ga et betydelig økonomisk overskudd til klubben. Denne utgaven ble også godt mottattog ga et bra økonomisk tilskudd til klubben. Konnerud Rotary Klubb kom på denne måten inn i en god økonomisk periode.

Et mer nøkternt forbruk sammen med ekstrainntektene gjorde klubben i stand til å etablere et fond som skulle gi økt handlefrihet til samfunnsgavnelige oppgaver og arbeid for internasjonal forståelse. Nettopp dette ble fondets formål da det ble opprettet 7. mars 1990.

I 1980- og 1990-årene vokste Konnerud kraftig som bydel og ble en liten by utenfor byen. I 2010 bodde det nesten 11.000 mennesker her oppe. Likevel befinner vi oss i landlige omgivelser med bondegårder og store skogsområder. Vi har både gårdbrukere og skogforvaltere som medlemmer i klubben, noe som gjør oss litt spesielle og over tid gir oss primærnæringskunnskap og også særdeles hyggelige opplevelser. Karen og Karl Knutsen må her trekkes fram, men også Erik Juel som bestyrte skogene på Andorsrud for industriherre og «tobakkbaron» Andresen. Karen og Kalle inviterte i mange år klubbmedlemmene med ledsagere til ost og vin. Dette ble høydepunkter i klubblivet vårt som ingen som var med, vil glemme. Erik og hans initiativ til villmarksopplevelser i det store skogene var tilsvarende høydepunkter. Vi ble kjent med Leon Trotskys opphold på Andorsrud i mellomkrigstiden og har besøkt skjulesteder til norske motstandsgrupper fra siste verdenskrig. Dette er likevel bare litt av alle opplevelser vi ellers har hatt og fortsatt har på turene våre i Andresens skoger.

En annen bonde som har betydd mye for klubben vår er Lars Christiansen. Han har ikke bare gitt oss agronomkunnskap, men også historiekunnskap om Europa og andre deler av verden. Lars har også gjort mye for rekrutteringen av nye medlemmer til klubben.

Internasjonal kontakt

I tillegg til ungdomsutveksling hadde man også bred internasjonal kontakt på andre måter. To ganger har vi hatt besøk av GSE-grupper (Group Study Exchange). I 1984 var 8 karer fra New Mexico, USA gjester hos Konnerud Rotary. De var hos oss i fire dager, og vi lærte om livet i en fjellstat sør i USA der kvegdrift og cowboys fortsatt var aktuelle næreinger. De på sin side lærte om Drammen og Buskerud og miljøet her. I 1997 kom GSE-gruppen fra Brasil på et lignende besøk. Nå var det også damer med, og vi lærte å danse samba på den måten de gjør i Rio. Fotball ble også diskutert og gjestene ble behørig informert om fotballkampen på Ullevål da Drillo og Norge slo Brasil 3-1. De og vi lærte mye annet også av og om hverandre, og klubbens medlemmer er enige om at vi liker slike besøk.

Konnerud Rotary Klubb har også vist internasjonal interesse ved de mange utenlandbesøk som har funnet sted av enkeltmedlemmer og som klubbarrangerte gruppereiser til utlandet. Slike grupper fra klubben har besøkt rotaryklubber i Iran, Bayern i Tyskland og London. Enkeltvis har medlemmer besøkt rotaryklubber og utvekslet klubbannere i bl.a. USA, Kanada, Mexico, Russland, India, Kina, Brasil og flere europeiske land.

Polio Pluss og Rotaryfondet

Polio Pluss aksjonen som Rotary International drev i mange år, engasjerte også Konnerud Rotary i rikt monn. Målet var å utrydde poliomyelitt blant verdens barn innen 2005, året da Rotary International fylte 100 år. Prosjektet startet i 1979. I 2006 var det kun fire land i verden som ikke var helt poliofrie. I 1988 bodde 10% av verdens barn i poliofrie land, mens i 2005 bodde 70% av verdens barn i slike land. Polio Pluss og andre internasjonale hjelpeprogrammer drives og finansieres av Rotary Foundation (Rotaryfondet). Rotaryfondet ble stiftet i 1917 og har følgende enkle formål: «å hjelpe Rotary til å gjøre noe godt i verden i form av veldedighet, utdannelse og andre samfunnsgavnlige servicetiltak». Rotary Foundation er i utgangspunktet et fond som klubbene over hele verden hele tiden bygger opp ved årlig å sette penger inn i fondet. Rotaryfondet er på mange måter selve fundamentet i Rotary og kanskje hovedårsaken for vår eksistens. Vårt medlem Bjørn Husemoen var i ledergruppen for Rotarydistrikt 2310s Rotary Foundation fra 2000 til 2004, og leder for Rotaryfondet i Rotaryåret 2001/2002.

En måte å oppfinansiere rotaryfondet på i tillegg til de årlige innskuddene fra klubbene, er tilskudd fra PHF-ordningen (Paul Harris Fellow). PHF er en utmerkelse som hos oss i Norge vanligvis innbetales av klubben til Rotaryfondet og gis til medlemmer eller ikke medlemmer som hedersbevisning for samfunnsgavnlig innsats. PHF ble innstiftet i 1957. Flere i klubben har blitt tildelt denne utmerkelsen – se oversikt under.

Prosjekter på 2000-tallet

Konnerud Rotary har, som tidligere beskrevet, vært en aktiv bidragsyter og initiativtaker til ulike prosjekter på det lokale plan. Hammerdammen prosjektet må nevnes i denne sammenheng. I 2003 tok klubben initiativ til å rydde og utbedre en elvestrekning langs Verkenselva på Konnerud -  som i tidligere tider hadde vært et vannspeil. Hammerdammen ble av klubbens medlemmer i samarbeid med lokale velforeninger og Drammen Kommune forvandlet til en naturperle.

Et annet lokalhistorisk prosjekt – Jarlsberg Verk og  Hichmanns Verk -  er en utredning og beskrivelse av en omfattende industrireisning på Konnerud på 1700 tallet. Erik Bjørløw-Larsen er initiativtaker.. Foreløpig er det utarbeidet et hefte om spikerfabrikkene på Konnerud, men planen er å utarbeide et en bok om hele industrireisingen med beskrivelse av den enkelte industribedrift. Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Rotarydistrikt 2310.

For å bedre Konneruds befolknings kjennskap til industrien som lå langs Verkenselva for 250-300 år siden ble det igangsatt et nytt prosjekt – å lage en historisk sti langs Verkenselva med informasjonstavler hvor den enkelte industribedrift er rekonstruert og beskrevet. Sentrale personer i dette prosjektet var Magnar Hartz, Tore Skjeldrum og Tor Ludvig Svendsen – i samarbeid med Erik Bjørløw-Larsen. Prosjektet ble igangsatt i 2013 og avsluttes høsten 2015. Arbeidet er gjennomført på dugnad av klubbens medlemmer – kombinert med mer profesjonell bistand. Gjensidige Stiftelsen har bidratt med ca 500.000 kroner fordelt tre år og har således gjort prosjektet mulig å realisere. Prosjektet har blitt fint fulgt opp av lokale aviser, blader og også Rotary Norden har gitt oss spalteplass flere ganger.
I forbindelse med turstiprosjektet har klubben arrangert en årlig familiedag i turstien andre søndag i oktober. Dette har omfattet guiding i stien, underholdning, spørreleker og kaffe med litt å bite i.
Prosjektet har en egen Facebook side hvor aktiviteter i turstien er referert med tekst og bilder.

Kommunikasjon

God kommunikasjon mellom klubben og medlemmene har vært en prioritert oppgave helt fra begynnelsen. Tidligere var det faste referenter på alle møter og en egen komite som skrev referater og beskrivelser i form av månedsbrev som ble distribuert til alle medlemmene. Viktige opplysninger fra guvernøren ble også meddelt her. Etter at klubben fikk egen hjemmeside på  internett ble slike opplysninger lagt der – og etter at klubben kom på Facebook blir denne for det meste brukt til meddelelser og referater.
Hvert medlem få også Rotary Noden med rotarynyheter fra Danmark, Sverige, Finland, Island og Norge.

Kvinner i Rotary

De fleste medlemmer i Rotary er menn, men rundt 1990 kom temaet om kvinner i Rotary opp. Det oppsto til dels voldsomme diskusjoner i de fleste klubber om kvinnelige medlemmer var ønsket. Rotary International hadde for lengst bestemt at kvinnene skulle kunne bli fullverdige medlemmer. I enkelte klubber trakk enkelte medlemmer sitt medlemskap og meldte seg ut av klubben da de skjønte at «kvinneslaget» var tapt. I Konnerud Rotary ble det ikke så ille, men flere av medlemmene likte forandringen dårlig og ga uttrykk for det. Disse holdningene endret seg imidlertid fort, og da den første kvinne meldte seg som medlemskandidat i 1997 ble hun med stor begeistring akseptert som som fullverdig medlem i klubben.Hun var med oss i ca 2 år, men følte seg kanskje litt ensom og alene blant alle mennene. Medlemskomiteen arbeider hele tiden med å rekruttere flere kvinner som medlemmer, men har er fart at dette ikke er helt enkelt.

Klubbmiljø

Klubbens «adelsmerke» er og har alltid vært KAMERATSKAP. Alle presidenter og styrer har lagt vekt på et godt klubbmiljø med humør, alminnelighet og mindre vekt på formaliteter. Frammøteprosenten har aldri vært det viktigste i Konnerud Rotary.
Selv om vi fortsatt er en mannsdominert klubb er våre ledsagere ofte med på våre fester og tilstelninger. Vi har også besøkt andre rotaryklubber. Det er klubbens inntrykk at alle finner seg godt til rette og trives i hverandres selskap. Det er viktig at det fortsetter slik. Våre årsmøter og jubileer holdes i hevd i høytidelige former og god rotaryånd. Spesielt våre julemøter med rakfisk, godt drikke og gode historier er populære blant medlemmene.

Pr august 2015 er fortsatt sju chartermedlemmer av Konnerud Rotary Klubb fortsatt medlemmer. Disse er:
Erik Bjørløw-Larsen, Bjørn Husemoen, Thormod Kolbjørnsen, Ottar Mo, Kjell Ragnes, Alf Håkon Ruth og  Arild Sønstrød

KONNERUD ROTARY KLUBBS VEDTEKTER: "vedtektene av 17. juni 2008"


KLUBBMEDLEMMER TILDELT PAUL HARRIS FELLOW (PHF):

Ottar Mo (1989)
Brynjulf Aarum (1989)
Knut Baklid (1995)
Lars Kristiansen (1996)
Bjørn Husemoen (2000)
Jan Torgersen (2010)
Helge Djupvik (2010)
Erik Bjørløw-Larsen (2015)
Tor Ludvig Svendsen (2015)

Tidligere presidenter i Konnerud Rotary Klubb:

2017-18: Magnar Hartz
2016-17: Arild Wilson
2015-16: Dagfinn Hodt
2014-15: Eirik I. Sire
2013-14: Tore Skjeldrum
2012-13: Tor Ludvig Svendsen
2011-12: Arild Sønstrød
2010-11: Tore Skjeldrum
2009-10: Tor Ludvig Svendsen
2008-09: Bernt Lasse Lie
2007-08: Kåre Ulrik Rognås
2006-07: Erik Bjørløw-Larsen
2005-06: Trond Marheim
2004-05: Erik Juel
2003-04: Helge Djupvik
2002-03: Hans Jørgen Høy
2001-02: Jan Torgersen
2000-01: Ronny Hassrød
1999-00: Arild Sønstrød
1998-99: Gunnar Steen
1997-98: Kjell Hasle
1996-97: Ole Sørum
1995-96: Knut Baklid
1994-95: Reidar Carlsen
1993-94: Alf Håkon Ruth
1992-93: Lars Christiansen
1990-91: Per Hansen
1989-90: Olav Nygaard
1988-89: Kjell Rangnes
1987-88: Jack Gram
1986-87: Ottar Mo
1985-86: Brynjulf Aarum
1984-85: Arve Wang
1983-84: Thormod Kolbjørnsen
1982-83: Kjell Nordahl
1981-82: Knut Dagfinn Ruud
1980-81: Bjørn Husemoen

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

      

                            


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Speiderhuset Bernås
Adresse: Djupdalsveien 2
Postnummer: 3033
Sted: Drammen
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Kameratslig aften
2. jan. 2019, 19.00

Admin Aslak Kaffevert: Erik Jr. Juel

Lukas Cranach i tjeneste for fyrste og reformator
9. jan. 2019, 19.00

Foredrag v/Terje Fonk - Lukas Cranach i tjeneste f ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...